Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΑΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Εγκύκλιος της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κ.Υ.Α 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β)

 ν.4368/2016


Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι: ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ε. Το ποσό αυτό  προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ότι το δηλούμενο εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Στις παραπάνω κατηγορίες πολιτών παρέχεται βιβλιάριο ασφάλισης.


Το αναφερόμενο εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Τ
ο βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος.

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου είναι τα εξής:

1. Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α.

I.    Η αίτηση συνοδεύεται με φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 

II.  Δύο (2) φωτογραφίες του ατόμου που αφορά η έκδοση του βιβλιάριου

III.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος, ότι δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση αυτή θα δηλωθεί άμεσα και το βιβλιάριο θα επιστραφεί στην υπηρεσία που εκδόθηκε.

IV. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.


3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους. Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:

− Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.

−Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

 Βεβαίωση:

i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και

 ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).

iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο. Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.

Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του

 β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.

γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα ή Νομαρχιακό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραϊατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους. Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται.

Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά, που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.

Οι παροχές στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης είναι οι εξής:

1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε νοσοκομειακές κλίνες Γ’ θέσης.

2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.

3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.

ΚΙΦΒ

Βύρωνας 19.3.2016

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣΣτο Κέντρο Μάνας και Παιδιού στο ΠΕΔΥ – πρώην ΙΚΑ Παγκρατίου- που βρίσκεται στην οδό Κόνωνος 54, μπορούν να κάνουν δωρεάν όλα τα εμβόλια για παιδιά που οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι.Για να γίνει ο εμβολιασμός απαιτείται το ΑΜΚΑ του παιδιού και κλείσιμο ραντεβού στα τηλέφωνα : 14.784 - 14.900 – 14.884 – 14.554.ΚΙΦΒ23.3.2016

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣΣτο Κέντρο Μάνας και Παιδιού στο ΠΕΔΥ – πρώην ΙΚΑ Παγκρατίου- που βρίσκεται στην οδό Κόνωνος 54, μπορούν να κάνουν δωρεάν όλα τα εμβόλια για παιδιά που οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι.Για να γίνει ο εμβολιασμός απαιτείται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το ΑΜΚΑ του παιδιού και κλείσιμο ραντεβού στα τηλέφωνα : 14.784 - 14.900 – 14.884 – 14.554.ΚΙΦΒ

PABLO NERUDA


Pablo Neruda: Μάτσου Πίτσου


Ψηλώματα του Μάτσου Πίτσου
(απόσπασμα)

IV
Τότε ανέβηκα μόνος της γης τα σκαλοπάτια
μέσ' απ' την άγρια ζούγκλα των σκοτεινών δρυμώνων
ως εσέ Μάτσου Πίτσου.

Πόλη αψηλή από σκαλωτές κοτρόνες,
στο τέλος σπίτι εκείνου που το γήινο
δεν έκρυψε στα κοιμισμένα ρούχα.
Σ' εσέ σαν δυο παράλληλες γραμμές,
του ανθρώπου και της αστραπής το λίκνο
κουνιώνταν σ' έναν άνεμο απ' αγκάθια.

Πέτρινη μάνα, αφρέ του κόνδορα.
Θαλασσόβραχε της ανθρώπινης αυγής.
Φτυάρι χαμένο μες στην πρώτη άμμο.

Αυτό ήτανε το σπίτι, αυτός ο τόπος'
εδώ ανεβήκαν τα χοντρά σπυριά απ' το καλαμπόκι
και ξανακατεβήκαν σαν κόκκινο χαλάζι.
Εδώ το χρυσό νήμα βγήκε από τη βικούνια
να νιώσει τις αγάπες, τα μνήματα, τις μάνες,
το βασιλιά, τις προσευχές, τους πολεμάρχους.

Τα πόδια εδώ τ' ανθρώπου νύχτα ξεκουραστήκαν
δίπλα στ' αετού τα πόδια, στις ψηλές σαρκοφάγες
φωλιές, και μες στη χαραυγή
πάτησαν με τα πόδια του κεραυνού τη σκόρπια αντάρα,
κι αγγίξανε το χώμα και τις πέτρες
ώσπου να τις γνωρίσουν μες στη νύχτα ή στο θάνατο.

Θωρώ τα ρούχα και τα χέρια
του νερού το σινιάλο στην ηχηρή πηγάδα,
το ντουβάρι που απάλυνε τ' άγγιγμα ενός προσώπου
που είδε με τα δικά μου μάτια τις γήινες λάμπες
που με τα δυο μου λάδωσε χέρια τ' αφανισμένα
ξύλα, γιατί τα πάντα: ρούχα, πετσιά, κανάτια,
λόγια, κρασιά, καρβέλια
σωριάστηκαν στη γη.

Κι ο αγέρας μπήκε με λεμονανθού
δάχτυλα πάνω από τους κοιμισμένους:
χιλιάδες χρόνια, μήνες, βδομάδες από αγέρα,
από άνεμο γαλάζιο κι οροσειρά όλο ατσάλι,
που πέρασαν σαν απαλές νεροποντές βημάτων
το ερημικό λημέρι γυαλίζοντας της πέτρας.

XII
Ανέβα, αδέρφι, να γεννηθείς μαζί μου.
Δωσ' μου το χέρι μεσ' απ' τη βαθιά
ζώνη του διάσπαρτου καημού σου.
Δεν θα επιστρέψεις στον πάτο των βράχων.
Δεν θα επιστρέψεις απ' τον υπόγειο χρόνο.
Δεν θα επιστρέψει η βραχνιασμένη φωνή σου.
Δεν θα επιστρέψουν τα τρυπημένα σου μάτια.
... ... ...
(απ' το Οικουμενικό τραγούδι)

Μετάφραση: Ηλίας Ματθαίου

από την Ποίηση Ισπανόφωνης Αμερικής
Εκδόσεις Γνώση, 1987

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Ανακοίνωση- ΚαταγγελίαΗ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και δυναμώνει την πολιτική βαρβαρότητα των προκατόχων της, η οποία στρέφεται κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άπορων της Πρόνοιας, κατά της ίδιας της ζωής τους!Ο Παλιούρας Ιωάννης, κάτοχος βιβλιαρίου Πρόνοιας με ΑΜ 23666, διαβητικός, επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και ζήτησε από το φαρμακείο του νοσοκομείου το φάρμακο ZOMARIST. Η υπεύθυνη φαρμακοποιός του είπε ότι το νοσοκομείο δεν έχει το φάρμακο, σφράγισε την συνταγή με το γνωστό  “στερείται” και τον έδιωξε!...Σε επικοινωνία του ΚΙΦΒ με την υπεύθυνη του νοσοκομειακού φαρμακείου η κυρία αυτή μας δήλωσε ότι το zomarist δεν το προμηθεύονται!...., (μάλιστα ισχυριζόταν ότι το φάρμακο αυτό δεν έχει ποτέ μπει στο Ιπποκράτειο) και με το γνωστό αυταρχικό ύφος της διευθυντικής γραφειοκρατίας, υπέδειξε ως καθήκον του ασθενούς να πάει στο γιατρό του να του αλλάξει τα φάρμακα!!....Η φαρμακοποιός είχε καθήκον να ορίσει χρόνο μερικών ημερών έως ότου το νοσοκομείο να προμηθευτεί το φάρμακο για το οποίο είχε γραφτεί η συνταγή και όχι να παριστάνει την αυταρχική αρχίατρο. Η απολυταρχία της κ. φαρμακοποιού βαρύνει την Διοίκηση του Ιπποκράτειου.Ο Παλιούρας είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό θύμα της κυβερνητικής πολιτικής και των άλλων πολιτικών κομμάτων του μνημονιακού μπλόκ και θαυμαστών της Ε.Ε, που εφαρμόζουν την πολιτική “άουσβιτς” στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας. Η άρνηση του κρατικού νοσοκομειακού συστήματος να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ασθενών και ιδιαίτερα των άπορων της Πρόνοιας γενικεύεται και έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άποροι αυτής της κατηγορίας παίρνουν τα φάρμακά τους αποκλειστικά από τα κρατικά νοσοκομεία, αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν το νοσοκομείο δεν τα δίνει, ο άπορος δεν έχει καμιά απολύτως δυνατότητα να έχει τα φάρμακά του.Σήμερα, η αγριότητα του συστήματος και της Ε.Ε, αφορά εκατοντάδες άπορους της Πρόνοιας, οι οποίοι μένουν χωρίς φάρμακα, απειλούμενοι πραγματικά με  φυσική εξόντωση, καθώς τα βιβλιάρια της Πρόνοιας χορηγούνται αποκλειστικά σε άπορους, δηλαδή σε εκείνη την κατηγορία πολιτών που, πιστοποιημένα από το ίδιο το κράτος, δεν έχουν απολύτως κανένα άλλο πόρο επιβίωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός τής κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα, χωρίς εξαίρεση, πολιτικά κόμματα του μνημονιακού μπλόκ και του συστήματος, της εκμετάλλευσης, της πείνας, της λιτότητας και της ανεργίας, αλλά και τα έντυπα και οι τηλεοράσεις της ολιγαρχίας, συγκαλύπτουν μεθοδευμένα και συνειδητά την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας, που οδηγεί μεταξύ των άλλων και στην εξαθλίωση και την εξόντωση των άπορων συμπολιτών μας. Η πολιτική της κυβέρνησης συνολικά,  του πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, της Αναπλ. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου και του προϊσταμένου της, υπουργού εργασίας, κ. Κατρούγκαλου, είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την απερίγραπτη εξαθλίωση των απόρων της Πρόνοιας και την κατάργηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Ιδιαίτερες ευθύνες επωμίζονται επίσης και οι διοικήσεις του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου καθώς και των  άλλων κρατικών νοσοκομείων, οι οποίοι περιμένουμε να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.      Οι άποροι της Πρόνοιας αξιώνουν τα δικαιώματά τους, απαιτούν να παρέχονται όλα τα φάρμακά τους. Να εκδίδονται τα βιβλιάρια πρόνοιας  από τον κάθε Δήμο ξεχωριστά και μέσα το πολύ σε 10-20 ημέρες και όχι όπως γίνεται σήμερα  σε 3-4 ή ακόμα και 5 μήνες μόνο απο τους Δήμους Αθηναίων και Καλλιθέας. Γνωρίζουμε βέβαια και το καταγγέλλουμε ότι η έκδοση των βιβλιαρίων Πρόνοιας μετά από μήνες είναι πράξη μεθοδευμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής των “δημοσιονομικών πλεονασμάτων”, που ακολουθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του μνημονιακού μπλόκ του συστήματος και της Ε.Ε.ΚΙΦΒΒύρωνας 10/3/2016              

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ“Μέσα στη χούφτα της αγάπης

χωράει το Σύμπαν”

            

            Γ. Ρίτσος

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥΟικογένεια από την Πάρο προσφέρει αναπηρικό καροτσάκι με σχετικά μικρό κάθισμα για άτομα τα οποία δεν είναι παχύσαρκα. Το καροτσάκι δεν είναι αυτοκινούμενο αλλά μόνο για να κινείται από δεύτερο άτομο.Το καροτσάκι δίνεται μόνο σε άνεργους και άπορους που πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν κάρτα ανεργίας και εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: τηλ. 6977-747431,  email kif.byrona@gmail.comΕυχαριστούμε.ΚΙΦΒΒύρωνας 6/3/16