Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης. Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη. Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας. Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο. Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση, Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 1
'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 2
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 4
Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 5
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

ΑΡΘΡΟ 6
Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 7
'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.

ΑΡΘΡΟ 8
Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9
Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΑΡΘΡΟ 10
Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 11
1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

 ΑΡΘΡΟ 12
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14
1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.
2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.

ΑΡΘΡΟ 15
1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 16
1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.
2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων.
3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.

ΑΡΘΡΟ 17
1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

ΑΡΘΡΟ 18
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 19
Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 20
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.
2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 21
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 22
Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 23
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία.
2. 'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

ΑΡΘΡΟ 24
Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

ΑΡΘΡΟ 25
1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. 'Ολα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.

ΑΡΘΡΟ 26
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.

ΑΡΘΡΟ 27
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

ΑΡΘΡΟ 28
Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.

ΑΡΘΡΟ 29
1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 30
Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.


 

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΝΕΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ!

 

ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: Μέχρι και 8 μήνες(!) χρειάζεται η χρεοκοπημένη ηγεσία της δημοτικής αρχής Καμίνη για να εκδώσει ή να ανανεώσει τα βιβλιάρια Πρόνοιας!....

 

Η καθυστέρηση ισοδυναμεί ουσιαστικά με κατάργηση της υγειονομικής προστασίας για χιλιάδες συμπολίτες μας και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των άπορων πολιτών που πρέπει να προκαλέσει την επέμβαση των πολιτικών κομμάτων.

 

Οι άποροι στιγματίζουν την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης:  Τόσο ο υπουργός Εργασίας όσο και η αν. υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Φωτίου εξακολουθούν να  αντιγράφουν τις πολιτικές της κυβέρνησης Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ !

 

Τα κρατικά νοσοκομεία του κ. Κουρουμπλή αρνούνται να δώσουν ταινίες μέτρησης ζακχάρου  στους διαβητικούς της Πρόνοιας ισχυριζόμενα ότι δεν διαθέτουν πλέον ταινίες!

 

Ακούνητες οι εκφυλισμένες διοικήσεις και διευθυντοκρατία των κρατικών νοσοκομείων που υπηρέτησαν με τόσο αντιλαϊκό πάθος τις μνημονιακές πολιτικές!

 

Η κυρία Τ. Μαλαματί  ( Αρ. Πρωτικόλου. 361800) έκανε αίτηση στην Πρόνοια του Δήμου Αθηναίων στις 13.9.2014 και μέχρι τις 17.4.14 δηλ. μετά από 8 ολόκληρους μήνες δεν είχε πάρει ακόμα το βιβλιάριο Πρόνοιας! Δεν πρόκειται για εξαίρεση. Η κατάσταση αυτή εξελίσσεται σε κανόνα καθώς είναι γνωστό ότι το γενικότερο καθεστώς φροντίδας για τους άπορους αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται ραγδαία.

 

Η κ. Αλεξάνδρα Σταματί, με βιβλιάριο Πρόνοιας, πήγε σήμερα στον Ευαγγελισμό και ζήτησε ταινίες μέτρησης ζακχάρου, αλλά αφού της είπαν ότι δεν διαθέτουν, την παρότρυναν να μη ξανάρθει διότι το πιθανότερο είναι ότι το νοσοκομείο θα κάνει πολύ καιρό να ξαναφέρει ταινίες μέτρησης και την έδιωξαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι για ένα διαβητικό οι ταινίες μέτρησης είναι βασικό εργαλείο προστασίας της υγείας του, ενώ  η αγορά τους είναι αδύνατη από τους άπορους καθώς ένα κουτί με 50 ταινίες έχει 25 ευρώ!   

 

Από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν άλλαξε τίποτα στο βάρβαρο καθεστώς των άπορων της Πρόνοιας αλλά αντίθετα, μεταξύ των άλλων, ανέβηκε η καθυστέρηση για την έκδοση ή ανανέωση των βιβλιάριων Πρόνοιας για τους άπορους από 4-5  σε 6-8 μήνες. Όταν η ισχύς του βιβλιαρίου ισχύει μόνο για ένα χρόνο είναι  φανερό ότι ένα από τα πιο φτωχά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, στο τομέα της υγείας, βλέπουμε να εξοντώνεται, έχοντας προστασία μόνο για 4-6 μήνες. Διαπερνάται δηλ. από το ίδιο καθεστώς, που έστησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να πετύχουν το γνωστό και ματωμένο με την δυστυχία του λαού δημοσιονομικό πλεόνασμα! 

  

Θυμίζουμε ότι οι Δήμοι Αθήνας και Καλλιθέας έχουν αναλάβει για λογαριασμό, όλων σχεδόν των Δήμων της Β΄ Αθήνας να εκδίδουν τα βιβλιάρια Πρόνοιας, υπηρετώντας έτσι τις βάρβαρες πολιτικές του συστήματος κα των μνημονίων, υποβάλλοντας σε πρόσθετες ταλαιπωρίες και δαπάνες,  χιλιάδες συμπολίτες μας που ζούνε κάτω από καθεστώς απερίγραπτης φτώχειας! Είναι φανερό ότι η καθυστέρηση αυτή στερεί από τους άπορους, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιώματα και παροχές που προβλέπονται και είναι κατοχυρωμένα από τον νόμο.  

 

Αν και η επιτροπή του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Βύρωνα (ΚΙΦΒ), που συναντήθηκε στα τέλη Μαρτίου με την Γ.Γ του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έθεσε στο υπουργείο το σύνολο των προβλημάτων των άπορων της Πρόνοιας  διατυπώνοντας συνολικά τα σχετικά αιτήματα , έλαβε την διαβεβαίωση ότι το υπουργείο Εργασίας θα εξετάσει  τα ζητήματα, που θέτει αυτό  το απαράδεκτο καθεστώς στην  Πρόνοια, παρ’ όλα, αυτά μέχρι σήμερα, δεν είδαμε κανένα ενδιαφέρον και καμιά θετική παρέμβαση της κ. Φωτίου και του υπουργείου Εργασίας, γενικότερα, για τους άπορους της Πρόνοιας.    

 

ΚΙΦΒ

21.4.2015

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


ΑΛΛΑΞΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΦΒ

 
Ανακοινώνεται ότι η διεύθυνση του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Βύρωνα (ΚΙΦΒ) άλλαξε λόγω ΑΛΛΑΓΗΣ  της έδρας του, η οποία τώρα πήγε   Ελλησπόντου 21, Βύρωνας δηλ. στον ίδιο δρόμο αλλά εικοσιπέντε περίπου μέτρα από την παλιά διεύθυνση.

 Άλλαξε επίσης η τηλεφωνική επικοινωνία. Το σταθερό τηλέφωνο καταργήθηκε και η επικοινωνία γίνεται τώρα μόνο στο τηλέφωνο 6977-747431.

Επικοινωνία με e-mail kif.byrona@gmail.com ή egmont1937@gmail.com

Υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες του ΚΙΦΒ παρέχονται σε όλους τους άνεργους και άπορους ανασφάλιστους ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

 
ΚΙΦΒ

18.4.2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΔΩΡΙΖΟΝΤΑΙ

Μια αναπνευστική συσκευή με μάσκα, 1 αμαξίδιο για εσωτερική χρήση, 1 στρώμα σκληρό νοσοκομειακό και 1 στρώμα φουσκωτό.

 

Επικοινωνία: 6976 – 29.88.31

 

 

ΚΙΦΒ

18.4.2015 

 

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιάριου Πρόνοιας σε άπορους ανασφάλιστους

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος : α) είναι άνεργος. β) είναι ανασφάλιστος. γ) δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού. δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να επιστρέψει το βιβλιάριο. ε) δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.

 

Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2) .

 

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου ή του Ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς .

 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

 

Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών. Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)

 

ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ: Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.

 

Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους. Εάν είναι διαζευγμένοι είναι αναγκαίο το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι σε διάσταση.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΓΑ: Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α. θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.

 

Για άτομα με αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής .

 

Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα).
 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.(ζητείται αυτεπάγγελτα)

 
Πληροφορίες για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από τα ΚΕΠ από τα γραφεία ΠΡΟΝΟΙΑΣ των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας καθώς και από τους Δήμους στους οποίους βρίσκεται η κατοικίας τους.

ΚΙΦΒ

6/4/15

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
«Δουλεύοντας στο δρόμο»

Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα (ΚΙΦΒ) στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, οργανώνει έκθεση φωτογραφίας, η οποία θα  φιλοξενηθεί στους όμορφους χώρους του γνωστού καφενείου «Άνω Πουρναρούσα», στο Παγκράτι, οδός Ευφράνορος 10, Πλατεία Πλαστήρα.

Η έκθεση θα ανοίξει την Παρασκευή 17 Απριλίου και ώρα 6 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 10 του Μάη το βράδυ. Η φωτογραφική δουλειά  είναι της Νότας ΜΟΥΜΟΥΤΖΗ και της ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ Μαρίας και το θέμα των φωτογραφιών έχει τον τίτλο:  «δουλεύοντας στο δρόμο»!
                          
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 18 Απρίλη και ώρα 6.30 μμ.

ΚΙΦΒ

26.3.2015