Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Νόμος για την συνταξιοδότηση υπερηλίκωνΝΟΜΟΣ 1296/1982: ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α.
Τα νέα δικαιολογητικά
Το θέμα αφορά όσους δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη υπερήλικα και είναι ανασφάλιστοι. Με τον νέο Νόμο 4093/2012 έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις και τέθηκαν νέες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες του ΟΓΑ, προκειμένου να κριθεί η συνέχιση ή η διακοπή της παροχής του Ανασφάλιστου Υπερήλικα.

Από 1/1/2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α' 128), όπως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
δ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 8.640 ευρώ.ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΥΑ Α1/387/1986
«Δικαιολογητικά για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ»
(ΦΕΚ 848,τ. Β΄)
Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις παροχές του ΟΓΑ ως εξής:
...................................................................................................................................................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
18. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία να δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία
για τον εαυτό τους και για τη σύζυγό του (ή το σύζυγό της) στις περιπτώσεις ανδρογύνων:
- Η οικογενειακή του κατάσταση.
- Από πότε μένει μόνιμα στην Ελλάδα.
- Αν είναι ή ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε ταμείο και αν ναι σε ποιό, για πόσο χρονικό διάστημα ασφαλίστηκε και για ποιό επάγγελμα.
- Αν παίρνει σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή και αν ναι, από πού παίρνει και ποιό είναι το μηνιαίο ποσό της σύνταξης ή του βοηθήματος.
- Αν έχει οποιοδήποτε εισόδημα και αν ναι, από πού προέρχεται αυτό και σε τι ποσό ανέρχεται.
- Σε ποια οικονομική εφορία υπάγεται, αν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και αν ναι, τι ποσό ακαθάριστου εισοδήματος δήλωσε για το προηγούμενο έτος. Εκτός από την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, πρέπει για κάθε μία από τις παρακάτω ειδικές
περιπτώσεις να υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:19. Για συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση.
α. Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών να
δηλώνει, ότι βρίσκεται σε διάσταση και δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με το ή τη σύζυγό του, από
ποια χρονολογία και αν παίρνει διατροφή και τι ποσό.
β. Ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων σε ειρηνοδίκη ή σε Συμβολαιογράφο, ότι ο αιτών δεν
κατοικεί στην ίδια στέγη με το ή τη σύζυγό του, λόγω διάστασης του, από ποια χρονολογία και αν
παίρνει διατροφή και τί ποσό.

20. Για τους διαζευγμένους
Διαζευκτήριο και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών να δηλώνει αν παίρνει διατροφή και τι ποσό.

21 . Για τους αλλοδαπούς ή ακαθόριστης υπηκοότητας Έλληνες το γένος, βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής για τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και την ιδιότητά τους ως ομογενών.

22. Για συνταξιούχους άλλου φορέα - Δυνατότητα επιλογής
α. Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου, επιδοματούχου κλπ του άλλου φορέα, στην οποία να δηλώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1296/1982, ότι θέλει να εισπράττει τη σύνταξη που χορηγεί ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους και όχι τη σύνταξη του άλλου φορέα.
β. Βεβαίωση του φορέα απ` όπου παίρνει σύνταξη, βοήθημα κλπ. ο αιτών ή η σύζυγός του, από την οποία να προκύπτει, ότι διακόπηκε η σύνταξη ή το βοήθημα κλπ και από πότε (ημέρα, μήνας, χρόνος).

23. Για ασφαλισμένους σε άλλο φορέα:
Όσοι είναι ή ήταν ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν, αν παίρνουν ή όχι και αν δικαιούνται ή όχι σύνταξη.

24. Για ύπαρξη εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή
α. Όσοι έχουν εισόδημα που προέρχεται από μίσθωση ακινήτων, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, για το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης οικονομικό έτος.
β. Όσοι έχουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, από άσκηση επαγγέλματος ή από συμμετοχή σε επιχειρήσεις κλπ πρέπει να υποβάλουν εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, για το εισόδημα του προηγούμενου χρόνου.
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω με στοιχεία 19β, 21, 22β και 24 δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
114. Το Δ.Σ. του Ο.Γ.Α. ή το αρμόδιο να αποφασίσει όργανο διατηρεί την ευχέρεια σε ορισμένες περιπτώσεις να ερευνά ελεύθερα τα πραγματικά και νομικά στοιχεία της υπόθεσης, δικαιούμενο για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων να ενεργήσει για την απόδειξη αυτών εξέταση μαρτύρων, να προκαλέσει πραγματογνωμοσύνη, γνωμάτευση γιατρών, να ζητήσει το
κατά περίπτωση αναγκαίο δικαιολογητικό για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος για να στηρίξει το αίτημά του, αποφαίνεται δε επί της αιτήσεως ελεύθερα και κατά συνείδηση, σύμφωνα με το Νόμο.
115. Διατηρούνται σε ισχύ οι ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις που προβλέπουν τα πιστοποιητικά και στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των ασφαλιστικού περιεχομένου Κανονισμών της ΕΟΚ και των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας που έχει συνάψει η Χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.